Antara az-Zuhry Dan Abdul Malik

Az-Zuhry berkata:pada suatu hari aku datang menemui panggilan Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan,lalu dia berkata kepada saya:
Wahai Zuhry darimana enkau datang?
Az-Zuhry menjawab:aku datang dari Makkah
Abdul Malik:lalu siapa yang engkau jadikan penggantimu sebagai gubernur disana?
Az-Zuhry:Atha’ bin Abi Rabah
Abdul Mali:apakah dia orang arab atau bekas budak?
Az-Zuhry:dia seorang bekas budak
Abdul Malik:dengan apa dia bisa menjadi pemimpin?
Az-Zuhry:dengan agama dan riwayat haditsnya yang banyak
Abdul Malik:sungguh orang yang shalih dan berilmu pantas untuk jadi pemimpin Abdul Malik:lalu siapa gubernur Yaman?
Az-Zuhry:Thawus bin Kisan
Abdul Mali:apakah dia orang arab atau bekas budak?
Az-Zuhry:dia seorang bekas budak
Abdul Malik:dengan apa dia bisa menjadi pemimpin?
Az-Zuhry:dengan apa yang menyebabkan Atha’ menjadi pemimpin
Abdul Malik:sungguh dia berhak mendapatkannya
Abdul Malik:lalu siapa gubernur Bashrah
Az-Zuhry:Yazid Bin Abu Habib
Abdul Mali:apakah dia orang arab atau bekas budak?
Az-Zuhry:dia seorang bekas budak
Abdul Malik:lalu siapa gubernur negeri Syam?
Az-Zuhry:Makhul
Abdul Mali:apakah dia orang arab atau bekas budak?
Az-Zuhry:dia seorang bekas budak
Abdul Malik:lalu siapa gubernur negeri al-Jaza’ir?
Az-Zuhry:Maimun bin Mihran
Abdul Mali:apakah dia orang arab atau bekas budak?
Az-Zuhry:dia seorang bekas budak
Abdul Malik:lalu siapa gubernur para penduduk Khurasan?
Az-Zuhry:ad-Dahhaq bin Muzahim
Abdul Mali:apakah dia orang arab atau bekas budak?
Az-Zuhry:dia seorang bekas budak
Abdul Malik:lalu siapa gubernur Bashrah?
Az-Zuhry:Hasan al-Bashry
Abdul Malik:apakah dia orang arab atau bekas budak?
Az-Zuhry:dia seorang bekas budak
Abdul Malik:celaka engkau wahai Zuhry,lantas siapa gubernur Kufah?
Az-Zuhry:Ibrahim an-Nakha’i
Abdul Malik:apakah dia orang arab atau bekas budak?
Az-Zuhry:dia orang arab
Abdul Malik:celaka engkau Zuhry baru sekarang engkau menyebutnya,demi Allah suatu hari nanti para bekas budak akan menjadi pemimpin di negeri ini,sampai-sampai mereka yang menjadi khatib di mimbar-mimbar sedangkan orang arab berada di bawah mendengarkan khutbah mereka
Az-Zuhry:wahai Amirul Mukminin sungguh itu semua disebabkan ilmu agama,barangsiapa yang menghafalnya maka dia menjadi pemimpin,dan barangsiapa yang menyia-nyiakannya maka dia akan terjatuh
Syaikh Muhammad bin Abdul Aziz al-Mani’ berkata: perhatikanlah kisah yang unik ini,lihat bagaimana ilmu agama dan hafalan telah mengangkat bekas-bekas budak itu menjadi orang terhormat dan derajat mereka lebih tinggi daripada mereka-mereka yang sebenarnya mempunyai nasab yang terhormat,maka dari itu bersungguh-sungguh dan tekunlah mempelajari ilmu yang merupakan sebab untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat apabila diamalkan[1].


[1] Irsyadu at-Thullab karya Syaikh Muhammad al-Mani’ tahqiq Syaik Ali bin Hasan al-Halaby,hlm.33-36,kisah ini beliau nukil dari Tahzibul Kamal dan Fathul Majid,pada hari ini (setelah beberapa bulan saya mem-posting artikel ini) saya katakan,kisah ini adalah batil dan tidak benar,lihat as-Sirah:V/85-86).

0 Response to "Antara az-Zuhry Dan Abdul Malik"

Posting Komentar

Pertanyaan dan komentar, akan kami balas secepatnya-insyaallah-.