Hijrah Rasulullah ke Madinah dan Kejadia-kejadian Penting Lainnya

masjid nabawi
Lalu Nabi hijrah ke Madinah disertai Abu Bakr, beliau terlebih dahulu berlindung ke gua Tsaur, beliau bersama Abu Bakr di sana selama tiga hari, Kuffar Quraisy tidak bisa mengejar beliau, kemudian akhirnya beliaupun memasuki kota Madinah dengan selamat, maka seluruh penduduk kota itupun menyambut beliau dengan hangat, dan beliaupun membangun masjid dan rumah kediaman beliau di sana.


Peperangan yang Beliau Ikuti
Dari Ibnu Abbas dia berkata:”Ketika Rasulullah keluar dari Makkah, Abu Bakr berkata:”Inna lillahi wa inna ilahi raji’un mereka tela mengeluarkan Nabi mereka, sungguh mereka akan celaka, lalu Allah menurunkan firman-Nya:
أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا
“Telah didizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi karena mereka dianiaya”.(QS.al-Hajj:39).
Dan inilah ayat pertama yang turun tentang izin untuk berperang, Rasulullah ikut serta dalam 27 peperangan, ikut terjun langsung dalam 9 peperangan yaitu:perang Badr, Uhud, al-Marisi’, al-Khandaq, Quraidzah, Khaibar, al-Fath, Hunain, dan at- Tha’if , adapun sisanya maka beliau mengutus pasukan beliau.

Haji dan Umrah yang Beliau Lakukan
Rasulullah hanya melakukan satu kali haji selama beliau di Madinah, adapun umarah maka yang sempat beliau lakukan hanya empat kali semuanya di bulan Dzulhijjah kecuali yang beliau lakukan bersama haji beliau, Umrah pertama adalah umrah Hudaibiyah, di mana ketika itu beliau dihadang dan tidak diperbolehkan msuk ke Makkah oleh Kuffar Quraisy, kemudian Umrah Qada’, kemudian umarh Ji’ranah, dan terakhir umrah yang beliau lakukan bersama haji beliau.

Kejadian-kejadian Penting
Isra’ Mi’raj:terjadi pada tiga tahun sebelum hijrah beliau ke madinah, saat Mi’raj itulah diwajibkan shalat.
Tahun Pertama Hijriyah:terjadi pembangunan masjid, pengaturan pendirian negara, diwajibkannya zakat.
Tahun ke-2:terjadi perang Badr dan kaum muslimin memperoleh kemenangan gemilang dalam perang menentukan ini.
Tahun ke-3:terjadi perang Uhud dan kaum muslimin mendapat kekalahan akibat menyelisihi perintah Nabi.
Tahun ke-4:terjadi perang Bani Nadhir, Rasulullah mengusir Yahudi Bani Nadhir ini dari Madinah karena mereka melanggar perjanjian.
Tahun ke-5:terjadi perang Bani Mustaliq, perang Ahzab dan perang Bani Quraidzah.
Tahun ke-6:terjadi perdamaian Hudaibiyah, pada tahun ini pula khamr diharamkan secara total.
Tahun ke-7:terjadi perang Khaibar, pada tahun ini pula kaum muslimin masuk kota Mekah dan melakukan umrah, dan pada tahun ini juga Rasulullah menikahi Shafiyyah bin Huyai.
Tahun ke-8:terjadi perang Mu’tah, pertemuan pertama kaum muslimin dengan bala tentara Romawi, terjadi pula penaklukan kota Mekah, perang Hunain untuk memerangi qabilah yang enggan masuk islam yaitu Hawazin dan Tsaqif.
Tahun ke-9:terjadi perang Tabuk, perang terakhir di bawah pimpinan Rasulullah, pada tahun ini berdatanganlah para utusan dari berbagai kabilah untuk menyatakan keislaman mereka, sehingga tahun ini dinamakan “Aamul Wufud” (tahun utusan-utusan).
Tahun ke-10:Rasulullah melaksanakan haji wada’ bersama lebih dari 100.000 kaum muslimin.
Tahun ke-11:peristiwa wafatnya Rasulullah tercinta, pada hari senin bulan Rabi’ al-Awwal (walaupun ada khilaf tentang hari wafat beliau), beliau wafat pada umur 63 tahun, 40 tahun sebelum beliau diangkat sebagai nabi, dan 23 tahun sebagai nabi dan Rasul, 13 tahun beliau habiskan di Makkah, dan 10 tahun sisanya beliau habiskan di Madinah,washallallahu aliahi wa ala aalihi wasallam.
Selesai ditulis 12-Jumada as-Tsany-1434 H

0 Response to "Hijrah Rasulullah ke Madinah dan Kejadia-kejadian Penting Lainnya"

Posting Komentar

Pertanyaan dan komentar, akan kami balas secepatnya-insyaallah-.